Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY

w zakresie: wykonanie prac remontowych w zasobach Ż.S.M w roku 2018r.

Rodzaj robót:

 • dekarsko – blacharskie
 • malarskie
 • ogólnobudowlane
  • instalacja C.O
  • ocieplenie ścian szczytowych i uskoków
  • wymiana okienek piwnicznych

Opłaty za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w kwocie 50,00 zł należy dokonać przelewem na konto zamawiającego w
PKO BP S.A    nr 31 1020 1055 0000 9102 0015 5820 z dopiskiem „ za SIWZ -Remonty 2018”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Środkowej 35, pok. Nr 8, po przedłożeniu dowodu opłaty.

Oferty należy składać w zalakowanych kopertach do dnia 03.07.2018 do godz. 12.45 w siedzibie
Biura Zarządu Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Środkowej 35, 96-300 Żyrardów,         l piętro sekretariat

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości podanej w SIWZ

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2018 o godz.13.00 w Biurze Zarządu ŻSM przy ul. Środkowej 35 w Żyrardowie,
sala konferencyjna pok. nr 9, parter.

 

                                                                                                                            

                                                                                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie Regulaminu zlecania dostaw, usług i robót budowlanych, wykonywanych na rzecz Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw, usług i robót budowlanych.

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tysięcy euro nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Środkowa 35

96 – 300 Żyrardów

tel. (46) 855 30 41

fax. (46) 855 49 54

Adres email: •Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.•

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu sportowo –rekreacyjnego, obejmującego m.in. siłownię plenerową, strefę gier i relaksu w ramach zadania pn.” Budowa małej architektury w miejscu publicznym- OSA  w Żyrardowie, na działce nr 2835 przy ulicy Kapitana Stanisława Pałaca „.

Projekt został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w Programie rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje zakup i montaż elementów infrastruktury sportowo rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego pod inwestycję, w tym:

       2. Siłownia plenerowaskładająca się z 6 urządzeń wolnostojących, w tym jedno integracyjne, zapewniające możliwość korzystania także przez            osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich:

 1. motyl integracyjny na słupie,
 2. wyciskanie i wyciąg górny na słupie,
 3. wioślarz,
 4. odwodziciel i steper na słupie,
 5. wahadło, biegacz, twister,
 6. orbitek.
 1. Strefa relaksuusytuowana po obu stronach siłowni, obejmuje:

 

 1.   4 ławki - montowane do podłoża na stałe,
 2.   Stół do tenisa stołowego,
 3.   Stół do gry w szachy - mocowany do podbudowy fundamentowej,
 4.   2 kosze na śmieci - mocowane na stałe do podłoża,
 5.   Tablica informacyjna z regulaminem - mocowana do podłoża na stałe w podbudowie  betonowej,
 6.   Stojak na rowery - montowany na stałe do podłoża.
 7.   Częściowe utwardzenie terenu kostką brukową na podsypce cementowo piaskowej wg. projektu

 

       3.  Nasadzenia: tworzące żywopłot tawuły zgodnie z projektem.

 

       4. Dokumentacja powykonawcza wraz z certyfikatami i atestami oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania obiektu do użytkowania – zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w nich nieujęte, tj. m.in. roboty przygotowawcze i porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów, zagospodarowanie terenu budowy.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie w celu ustalenia pełnego zakresu robót.

Okres gwarancji udzielony na urządzenia siłowni nie krótszy niż 36 miesięcy od daty protokolarnego przekazania urządzeń. Po stronie Wykonawcy jest wykonywanie okresowych kontroli technicznych w okresie trwania gwarancji – bez dodatkowego wynagrodzenia. Okresowa kontrola odbywać się będzie raz w roku. Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół z kontroli i przekazać go Zamawiającemu.

        III Specyfikacja techniczna urządzeń:

Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być wykonane w oparciu o normy:

PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 16630 :2015,  PN-EN 1176-7:2009,

-        znak bezpieczeństwa „B”

-        Klasa użytkowania: S

-        Klasa dokładności: A

-        Wszystkie urządzenia muszą posiadać: certyfikaty oraz świadectwa jakości, deklaracje właściwości użytkowych, kartę techniczną urządzenia, instrukcję użytkowania. Karta techniczna powinna zawierać minimum: opis urządzenia uwzględniający jego wymiary, dane materiałowo-konstrukcyjne, sposób montażu, wymiary strefy bezpieczeństwa, instrukcję obsługi.

-        Konstrukcje nośne, uchwyty i pozostałe elementy wykonane z wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (elementy gięte) i S 235 (elementy proste)

-        Grubość ścianek głównych elementów konstrukcyjnych co najmniej 3,6mm, pozostałych nie mniej niż 3mm.

-        Elementy urządzeń muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie powłoki cynkowej na elementach stalowych, a po ocynkowaniu dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez dwukrotne malowanie poliestrowymi farbami proszkowymi,  przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz;

-        Dopuszcza się zastosowanie materiałów ze stali nierdzewnej do konstrukcji nośnych, uchwytów i pozostałych elementów wykonanych z rur;

-        Stopki i siedziska – odporne na warunki atmosferyczne i zadrapania, wykonane z aluminium, stali nierdzewnej, bądź stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez zastosowanie powłoki cynkowej oraz dodatkowo zabezpieczonej poprzez dwukrotne malowanie poliestrowymi farbami proszkowymi,

-        Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej;

-        W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne;

-         Instalacja do fundamentów betonowych min. 10 cm pod powierzchnią gruntu;

-        Dopuszczalna waga ćwiczącego –   150 kg;

-        Każde urządzenie powinno posiadać tabliczkę informacyjną z instrukcją obsługi.

IV Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. dysponują wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wykonania co najmniej 4 zadań  o podobnym zakresie robót budowlanych,
 2. nie zalegają z opłacaniem podatków, chyba, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, chyba że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

V. Termin i miejsce wykonania  zamówienia

1.  Termin –  do 24.05.2018r.

2.  Miejsce –  Żyrardów, działka ewid. nr 2835 przy ul. Kapitana Stanisława Pałaca.           

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty- np. z wyciągu z rejestru handlowego.
 3. Każda strona oferty oraz wszelkie poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisem oferenta
 4. Postępowanie odbywa się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta oraz opieczętowana.
 6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 1. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

VII. Wymagane załączniki do oferty:

 1. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta  „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Formularz cenowy  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania + Kosztorys szczegółowy przedstawiający kalkulację wartości jednostkowych robót wraz z zestawieniem cen użytych do wyceny materiałów i sprzętu,
 3. Oświadczenie Oferenta stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 1. Wykaz kontraktów zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat o charakterze zbliżonym do zakresu i rodzaju robót, objętych zamówieniem popartych referencjami  -  załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika, iż zakres działalności firmy oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia.
 3. Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Uprawnienia budowlane osoby przewidzianej do kierowania realizacją zamówienia  aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budowlanych  tej osoby.
 1. Szczegółowe karty techniczne proponowanych urządzeń siłowni zewnętrznej. 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, tj. Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żyrardowie przy ul. Środkowej 35 w sekretariacie do dnia 20.04.2018 r., do godziny: 12.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018. o godz. 12:15
 1. Zaleca się zamieszczenie na kopercie nazwy i adresu (siedziby) Wykonawcy.
 2. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:

OFERTA NA „Budowa  siłowni zewnętrznej  w Żyrardowie, na działce nr 2835 przy ulicy Kapitana Stanisława Pałaca „. Nie otwierać przed 20.04.2018. godz. 12:15.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.zsm.net.pl  w zakładce  „ przetargi

IX. Kryteria oceny ofert

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium oceny ofert:

-        Najniższa cena ofertowa – 90 %,

-        Gwarancja 10%

X. Inne postanowienia

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
 4. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty. 

VIII. Istotne warunki umowy

 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu zamówienia.
 2. Wynagrodzenie płatne, po wykonaniu przedmiotu umowy, w ciągi 30 dni od dnia  prawidłowo złożonej faktury u Zamawiającego. 

XI. Dodatkowe informacje

 1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: w zakładce przetargi
 2. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Żyrardowie osobiście, telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Skoczylas i Katarzyna Włodarska

X.  Załączniki do zapytania ofertowego

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  - Formularz ofertowy;          

ZAŁĄCZNIK NR 2  - Formularz cenowy

ZAŁĄCZNIK NR 3  - Oświadczenie Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 4  - Wykaz kontraktów

ZAŁĄCZNIK NR 5  - Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6  - Projekt zagospodarowania terenu

a) Opis

b) Plan zagospodarowania

c) Rysunek szczegółowy

 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu